VOORWAARDEN


  • Het lesseizoen loopt van september tot september. Er zijn 38 lesweken per jaar. De vakanties worden niet doorbetaald.
  • Er is elke/om de*) week les gedurende 30/45/60/75*) minuten.
  •  Er wordt maandelijks een voorschot op het lesgeld betaald. Dit bedrag wordt per doorlopende machtiging bij vooruitbetaling afgeschreven, steeds voor de vijfde van de maand, en is als volgt berekend: 19/38*) maal het lesgeld voor één les, gedeeld door 12. De incasso loopt 12 maanden per cursusjaar.
  • Bij het starten van de lessen in de loop van het seizoen wordt bij aanvang de balans opgemaakt van het aantal lessen dat nog gevolgd kan worden en de nog te betalen voorschotten. De maandelijkse incasso wordt voor de eerste maand dienovereenkomstig aangepast.
  • Bij het beëindigen van de lessen in de loop van het seizoen wordt na de laatste les de balans opgemaakt van het aantal tot dan genoten lessen en de tot dan toe betaalde voorschotten. Indien van toepassing vindt op basis hiervan een verrekening plaats. Er wordt per maand nooit meer betaald dan het voorschot.
  • Indien de docent ziek is of verzuimt om welke reden dan ook, zal er een vervangende les of een vervangende docent geregeld worden. Als er geen afspraak gemaakt kan worden, wordt het lesgeld voor die les terugbetaald of verrekend met de volgende maand.
  • Indien de cursist ziek is of verzuimt om welke reden dan ook, kan er uit goodwill geprobeerd worden de les te ruilen of in te halen. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de cursist zelf en kan niet worden gegarandeerd. De lessen die om deze reden zijn gemist tellen wel als ‘genoten lessen’ bij het opmaken van de balans en dienen betaald te worden.
  • Bij verzuim van de cursist wegens ziekte kan bij voortduring van de ziekte na een maand de overeenkomst worden opgezegd zonder verdere opzegtermijn.
  • Bij wanbetaling wordt de lesovereenkomst na vier maanden door mij opgezegd. Achterstallige lesgelden worden dan vermeerderd met € 25 administratiekosten, plus de eventuele kosten van een incassobureau.
  • De overeenkomst is per dag opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

*) Doorhalen wat niet van toepassing is